Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

Γκουβάς, Μ., Μαλούνης, Αλ., και Ντάσιου, Ζ., 2017. Εκτίμηση του χρόνου αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς των ελατοδασών λόγω νεκρώσεων των δέντρων από διάφορες αιτίες. Πρακτικά 18ου Πανελληνίου Δασολογικού Συνεδρίου & International Workshop, Έδεσσα 8-11 Οκτωβρίου 2017, σελ. 1251-1259.

Gouvas, M., Malounis, Al. and Dasiou, Z. 2017. Estimation of the time of increased fire risk of greek fir forests due to tree death from various causes. Proceedings of 18th Hellenic Forestry Conference & International Workshop, Edessa 8-11 October 2017: 1251-1259, (in Greek).

https://www.researchgate.net/publication/320912229_Estimation_of_the_time_of_increased_fire_risk_of_greek_fir_forests_due_to_tree_death_from_various_causes


https://drive.google.com/open?id=1Ng8qX9HP0dA1zaVG3MA3JouXzmCY-A2M