Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015

Γκουβάς, Μ. και Μαλούνης, Αλ. (2015): Κλίμα και Βιοκλίμα των Δασών Λευκόδερμης Πεύκης (Pinus leucodermis Ant.) της Πίνδου. Πρακτικά 17ου Πανελληνίου Δασολογικού Συνεδρίου, Αργοστόλι Κεφαλονιάς, 4-7 Οκτωβρίου 2015: 817-826.

Gouvas, M. and Malounis, Al. (2015): Climate and bioclimate of Pinus leucodermis Ant. Forests in Pindos mountain range. Proceedings of 17th Hellenic Forestry Conference, Argostoli Kefalonia, 4-7 October 2015: 817-826. (in Greek).