Σάββατο, 2 Μαΐου 2015

ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ 


Οι κλιματικοί χάρτες του ελλαδικού χώρου παρήχθησαν με υπολογισμό των κλιματικών παραμέτρων σε σημεία (φ,λ,Ζ) πλέγματος 0.01°x0.01°(μόνο άνωθεν της ξηράς) και μέθοδο παρεμβολής Natural neighbors του προγράμματος 3D Field. Με την ίδια μέθοδο παρήχθησαν οι ισοϋψείς των 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000 και 2500 μέτρων, που χρησιμοποιούνται ως χαρτογραφικό υπόβαθρο. 
   
Όλες οι παράμετροι υπολογίστηκαν για κάθε σημείο του πλέγματος από τις εξισώσεις εκτίμησης αυτών κατά Γκουβά και Σακελλαρίου (2011), μετά από πρόσθεση των  υπολοίπων των εξισώσεων παλινδρόμησης, όπως αυτά απεικονίζονται στα Σχήματα 9, 10 και 22-35 του βιβλίου «Κλίμα και δασική βλάστηση της Ελλάδας» (σελ. 48, 55-67 και 107-120).
Ισόθερμες ανά 1°C.

Tx: μέση μηνιαία μέγιστη θερμοκρασία αέρα σε °C
Tn: μέση μηνιαία ελάχιστη θερμοκρασία αέρα σε °C
T: μέση μηνιαία θερμοκρασία αέρα σε °C
T 13 annual: μέση ετήσια θερμοκρασία αέρα σε °C
T 14 MAY_AUG: μέση θερμοκρασία τετραμήνου Μαΐου-Αύγουστου σε °C
P: μέσο μηνιαίο ύψος υετού σε mm
P 13 annual: μέσο ετήσιο ύψος υετού σε mm
P 14 MAY_AUG: μέσο ύψος υετού τετραμήνου Μαΐου-Αύγουστου σε mm
BT: average biotemperature του Holdridge σε °C
NT10: Αριθμός μηνών με μέση μηνιαία θερμοκρασία του αέρα > 10°C (οι ισοπληθείς καμπύλες του χάρτη οριοθετούν τους αριθμούς των μηνών, π.χ. η ισοπληθής 6.5 διαχωρίζει τις περιοχές 6 και 7 μηνών με T > 10°C)
Nx: Αριθμός μηνών ξηρής περιόδου κατά Gaussen, δηλαδή αριθμός μηνών με P < 2T (οι ισοπληθείς καμπύλες του χάρτη οριοθετούν τους αριθμούς των μηνών, π.χ. η ισοπληθής 6.5 διαχωρίζει τις περιοχές 6 και 7 μηνών με P < 2T)
MWI: (άθροισμα των μηνών με μέση μηνιαία θερμοκρασία του αέρα> 10 °C) / 12
Ιθ: Δείκτης θερμικής αποτελεσματικότητας του Thornthwaite, που ισούται με την μέση ετήσια δυναμική εξατμισοδιαπνοή σε mm
Cθ: Δείκτης θερινής συγκέντρωσης του Thornthwaite (%) 
Dan: Μέσο ετήσιο υδατικό έλλειμμα του Thornthwaite σε mm
Ia: Δείκτης ξηρότητας του Thornthwaite
Ih: Δείκτης υγρότητας του Thornthwaite
Im: Δείκτης υγρασίας του Thornthwaite:
Ip: Δείκτης ξηρότητας του Pinna


CLIMATIC MAPS

The Climatic maps of Greece were produced by calculation of climatic parameters in 0.01°x0.01° grid points (φ, λ, Z and only over land) and interpolation by «Natural neighbors» method of 3D Field program. By the same way the altitude contours of 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000 and 2500 meters were produced, used as cartographic background. 
All parameters were calculated for each grid point by the estimation equations of Gouvas and Sakellariou (2011), adding equation residuals as mapped in Figures 9, 10 and 22-35 of the book " Climate and forest vegetation of Greece "(pp. 48, 55-67 and 107-120).
Temperature contours of 1°C.

Tx: mean monthly maximum air temperature in °C
Tn: mean monthly minimum air temperature in °C
T: mean monthly air temperature in °C
T 13 annual: mean annual temperature in °C
T 14 MAY_AUG: average temperature of the four months from May to August in °C
P: mean monthly precipitation amount in mm
P 13 annual: mean annual rainfall amount in mm
P 14 MAY_AUG: average rainfall amount of the period from May to August in mm
BT: Holdridge's average biotemperature in °C
NT10: Number of months with mean monthly air temperature > 10°C (map contours distinguish months number, e.g contour 6.5 distinguish areas with 6 and 7 months with T > 10°C)
Nx: Number of months of the dry season according to Gaussen, with P<2T (map contours distinguish months number, e.g contour 6.5 distinguish areas with 6 and 7 months with P<2T)
MWI: (sum of months with mean monthly air temperature > 10°C)/12
Ιθ: Thornthwaite’s thermal efficiency index (mean annual potential evapotranspiration in mm)
: Thornthwaite’s summer concentration of thermal efficiency
Dan: Thornthwaite’s mean annual water deficit in mm
Ia: Thornthwaite’s dryness index
Ih: Thornthwaite’s humidity index
Im: Thornthwaite’s moisture index
Ip: Pinna’s aridity index


FREE AVAILABLE AT