Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

ΓΚΟΥΒΑΣ Μ. και ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Ν. (2002): Εκτίμηση των μηνιαίων και ετησίων τιμών της μέσης μέγιστης και μέσης ελάχιστης θερμοκρασίας του αέρα στην Ελλάδα. Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Ιωάννινα, 25-28 Σεπτεμβρίου 2002, σελ. 66-71.

Gouvas M. and Sakellariou N. (2002): On the estimation of the monthly and annual values of mean maximum and mean minimum air temperatures over Greece. Proceedings of 6th Hellenic Conference of Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, 25-28 September 2002, Ioannina, Greece: 66-71, (in Greek).