Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

Ηλιόπουλος Ν., Παπαδόπουλος Α., Γκουβάς Μ. και Ντάσιου Ζ. (2010): Μελέτη του δείκτη κίνδυνου πυρκαγιάς FDI (Fire Danger Index) και δυνατότητα εφαρμογής του στον ελληνικό χώρο. Πρακτικά 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Πάτρα, 25-28 Μαΐου 2010, σελ. 329-336.

N. Iliopoulos, A. Papadopoulos, M. Gouvas and Z. Dasiou (2010): Study of fire danger index and its possibility of application in the Greek area. Proceedings of 10th International Conference of Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, 25-28 May 2010, Patras, Greece: 329-336, (in Greek).

https://drive.google.com/file/d/1YzFypLja6QAgP3lXCuhgEQ0ANQitbRUl/view?usp=sharing