Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

Παπαδόπουλος Α., Γκουβάς Μ. και Ηλιόπουλος Ν. (2010): Μελέτη των καιρικών συνθηκών που επηρέασαν τις δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα κατά τις θερινές περιόδους 2000-2009. Πρακτικά 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Πάτρα, 25-28 Μαΐου 2010, σελ 337-344.

A. Papadopoulos, M. Gouvas and N. Iliopoulos (2010): Study of the weather conditions that influenced the forest fires in Greece during the summer periods 2000-2009. Proceedings of 10th International Conference of Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, 25-28 May 2010, Patras, Greece: 337-344, (in Greek).

https://drive.google.com/file/d/1yCNYCdi1A0e9dswXeP9h_CDyw9Swbe3P/view?usp=sharing

https://drive.google.com/open?id=1UTlFsmyRx9GQSxpKLzWy5Op-ierkXnuf