Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

Γκουβάς Μ., Παπαδόπουλος Α. και Ηλιόπουλος Ν. (2008): Ένας εύχρηστος μετεωρολογικός δείκτης κινδύνου δασικών πυρκαγιών. Πρακτικά 9ου Συνεδρίου Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Θεσσαλονίκη, 28-31 Μαΐου 2008, σελ. 855-862.


Gouvas M., Papadopoulos A. and Iliopoulos N. (2008): A convenient meteorological forest fire risk index. Proceedings of 9th Conference of Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, 28-31 May 2008, Thessaloniki, Greece: 855-862, (in Greek).

https://drive.google.com/file/d/1NojWCi_kB877qJHLq_G_dOEf0QmqTGMi/view?usp=sharing