Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

ΓΚΟΥΒΑΣ Μ. και ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Ν. (2006): Εκτίμηση του μέσου μηνιαίου και ετησίου αριθμού ημερών χιονιού και χιονοσκεπούς εδάφους στον ελλαδικό χώρο. Πρακτικά 8ου Συνεδρίου Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αθήνα, 24-26 Μαΐου 2006, Τόμος A, σελ.129-136.

Gouvas M. and Sakellariou N. (2006): On the estimation of the monthly and annual average number of days with snow and snow cover in Greece. Proceedings of 8th Conference of Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics. 24-26 May 2006, Athens, Greece, Vol. A: 129-136, (in Greek).

https://drive.google.com/file/d/14ehg9WCAQcOrsMxlrE4tRq9uLWaoZrb8/view?usp=sharing