Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

ΓΚΟΥΒΑΣ Μ. και ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Ν. (2004): Σχέση του υψομέτρου των μετεωρολογικών σταθμών με το μέσο ετήσιο και μηνιαίο ύψος υετού. Πρακτικά 7ου Πανελληνίου (Διεθνούς) Συνεδρίου Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Λευκωσία, 28-30 Σεπτεμβρίου 2004, Τόμος Β, σελ. 765-771.

Gouvas M. and Sakellariou N. (2004): Relation of the altitude of the meteorological stations to the average annual and monthly rainfall amount. Proceedings of 7th Hellenic (International) Conference of Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, 28-30 September 2004, Nicosia, Cyprus,  Vol. b: 765-771, (in Greek).

https://drive.google.com/file/d/16w2HUXjlrGN8a5JONECqZrzUBS-fdl_N/view?usp=sharing